thumb_297_b54b5918afaf3ae5 Ks. Zbigniew Regucki SChr, proboszcz,

przełożony wspólnoty zakonnej 

Ks. Zbigniew urodził się 9 sierpnia 1972r. w Stargardzie Szczecińskim. W 1992 ukończył Technikum Elektryczne i zdał maturę, a następnie wstąpił do Nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego. W 1993 złożył pierwsze śluby zakonne. W 1999 r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu i 25 maja przyjął świecenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. Katarzyny w Goleniowie. Po trzech latach, w 2002 został Duszpasterzem Powołań w Towarzystwie Chrystusowym. W 2005 roku został przeniesiony do Szczecina do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa gdzie od 2007 pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego (ODA) „W Sercu”, będąc jednocześnie przewodniczącym konsulty duszpasterzy akademickich archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej. 1 lipca 2014 objął obowiązki przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.

Kontakt: tel. kom: 509 477 763,
e-mail: zregucki@chrystusowcy.pl

 IMG_2953 DODATEK Ks. Krzysztof Wąchała SChr, wikariusz    

Ks. Krzysztof urodził się 19 marca 1982 roku w Szczecinie.
W 2001 roku egzaminem maturalnym zakończył naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym i wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. W roku 2002 złożył pierwszą profesję zakonną i rozpoczął studia teologiczne w WSD TChr w Poznaniu. W roku 2007 złożył wieczystą profesję zakonną a w 2008 roku po ukończeniu studiów przez posługę Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim. Po trzech latach został przeniesiony do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, gdzie w latach 2011-2015 pełnił posługę duszpasterską będąc jednocześnie dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej. Od grudnia 2011 roku był członkiem Archidiecezjalnej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. W latach 2012-2015 pełnił również funkcję delegata Arcybiskupa ds. misji. Od 24 sierpnia 2015 wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.

kontakt: tel. kom: 695 037 388,
e-mail: k.wachala@gmail.com

  Ks. Tomasz Koszyk SChr, pomoc duszpasterska 

Ks. Tomasz urodził się 25.08.1952 r. w Grybowie. Tam się wychował, uczęszczał do Szkoły Podstawowej i ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1971 r. wstąpił do Nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Kiekrzu k. Poznania. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne księży chrystusowców w Poznaniu i zdobył tytuł mgr teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie z rąk bp. Mariana Przykuckiego otrzymał 31.05.1978 r. w poznańskiej katedrze. Pierwsze lata swojego kapłaństwa tj. 1978-1982 spędził w Pyrzycach pełniąc obowiązki wikarego w parafii św. Otto-na. Następnie pracował w Poznaniu, sprawując funkcję dyrektora budowy Domu Głównego TChr w latach 1982-88. W roku 1988 powrócił do Pyrzyc, aby odbudować kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej.

Kolejną placówką, w której ks. Tomasz pełnił funkcję proboszcza była parafia Radziszewo (1993-95). Przełom lat 1995/96 to praca w grupie misyjnej w Szczecinie, a lata 1996-98 to okres probostwa w Stargardzie Szczecińskim. Od roku 1998 był dyrektorem grupy misyjnej w Towarzystwie Chrystusowym, która miała swoją siedzibę w Ziębicach. W 2005 roku otrzymał dekret i objął urząd proboszcza w parafii Kozielice. Po zakończeniu kadencji proboszczowskiej od września 2014 roku podjął obowiązki pomocnika duszpasterza w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, a od 24 sierpnia 2015 w parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.

W 2007 r. z rąk Marszałka Województwa otrzymał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego i statuetkę Ludzie Ziemi Pyrzyckiej za zaangażowanie w ochronę zabytków sakralnych powiatu. W roku 2009 został wyróżniony złotą odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami. A w 2012r. został uhonorowany tytułem „Społecznika roku” w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Gminie Kozielice i otrzymał odznakę Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce.

kontakt: tel. kom: 603 781 824
e-mail: tkoszyk@tlen.pl

 

 

24_1294930444

 

Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy

 


Znalezione obrazy dla zapytania misjonarki chrystusa króla logo Od września 2018 roku w naszej parafii wznowiły posługę Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

s. Beata Ciszewska MChR, przełożona Domu Głównego Sióstr Misjonarek w Morasku – jest katechetką w Szkole Podstawowej nr 93 oraz zajmuje się przygotowaniem do I Komunii św. 

s. Aneta Szkarłat MChR – pełni obowiązki zakrystianki 

 

Podziel się