Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się według grafików, które można znaleźć na następujących stronach:

Uczniowie klas VII

Uczniowie klas VIII

 

Odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

ks. Michał Kłos SChr – tel. 512994799 lub mail: michal.klos.schr@gmail.com

 

W naszej parafii formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają ją na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Zgłoszenia kandydatów:
  • nabór kandydatów rozpoczyna się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
 
„Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie archidiecezji poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych. Ma to miejsce podczas spotkań w małych grupach oraz podczas celebracji liturgicznych, które mają charakter inicjacyjny”.
                        [Poznański Informator Katechetyczny 2017/18]
 

Bierzmowanie dorosłych

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania był świadom obowiązków wynikających z bierzmowania, sakrament ten winien być udzielany młodzieży uczęszczającej do ósmej klasy szkoły podstawowej.

Przygotowanie do bierzmowania winno odbywać się w parafii zamieszkania kandydata i trwać trzy lata. Parafia zamieszkania jest właściwym miejscem udzielania sakramentu bierzmowania. W sytuacjach wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Bierzmowanie dorosłych w Katedrze Poznańskiej

W roku 2022 bierzmowanie dla dorosłych w Katedrze Poznańskiej odbędzie się w następujących terminach:

  • 27 lutego     
  • 22 maja     
  • 4 września     
  • 4 grudnia    

Sakrament bierzmowania w Katedrze udzielany jest podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 14.00. Kandydaci mają obowiązek przybyć  pół godziny wcześniej, tj. o godzinie 13.30, z właściwie wypełnionym dokumentem do bierzmowania (adres parafii chrztu, podpis księdza proboszcza, pieczęć parafialna) od własnego księdza proboszcza, po spowiedzi i ze świadkiem.


SKORZYSTAJ Z KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO BIERZMOWANIA

Wiosną 2022 bp Szymon Stułkowski powołał archidiecezjalny kurs przygotowujący osoby dorosłe do bierzmowania. Kursu prowadzony jest przez poznańską Szkołę Nowej Ewangelizacji i jest bardzo dogodną formułą przygotowania do otrzymania sakramentu bierzmowania. Ukończenie kursu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które umożliwia otrzymanie sakramentu albo w macierzystej parafii lub w jeden z terminów bierzmowania w katedrze.

Zapisy oraz dalsze informacje na stronie www.bierzmowaniedoroslych.pl

UWAGA!

  1. Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta osoba aktualnie zamieszkuje. Prosimy, aby ksiądz Proboszcz dobrze rozeznał sytuację życiową kandydata do bierzmowania – czy czasami nie żyje w związku niesakramentalnym (mając tylko kontrakt cywilny, albo nawet bez takiego kontraktu). Kapłani spowiadający w katedrze na chwilę przed bierzmowaniem stawiani są niekiedy w sytuacji, w której nie mogą udzielić rozgrzeszenia. W przypadku zatem żyjących w związkach niesakramentalnych, osoby takie powinny przyjąć bierzmowanie w pierwszym możliwym terminie po ślubie.
  2. Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania winna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś niemożliwe jest w katedrze tuż przed bierzmowaniem.
  3. Spowiedź św. w katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.
  4. Kandydat do bierzmowania winien przybyć do katedry z dokumentem kierującym go do bierzmowania, wypisanym na zatwierdzonym druku, z dokładnie wypełnionymi rubrykami, a szczególnie dokładnym adresem parafii chrztu św. Dokument winien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza, który kieruje kandydata do bierzmowania.

/za Bierzmowanie dorosłych – Archidiecezja Poznańska (archpoznan.pl)

Podziel się